Οδηγίες προς καθηγητές και κηδεμόνες/μαθητές για την ασύγχρονη εκπαίδευση